Maatwerk bij functionele natuurmaatregelen en natuurbeheer


RANOX natuuraannemer
realiseert functionele natuurmaatregelen en is gespecialiseerd in het uitvoeren van mitigerende maatregelen en natuurbeheerwerkzaamheden.

Mitigerende maatregelen zijn natuurmaatregelen die negatieve effecten van een ingreep op planten- en diersoorten beperken of verzachten. Deze maatregelen zijn vaak opgenomen in een mitigatieplan, activiteitenplan, ecologisch werkprotocol of ontheffing Flora- en faunawet. Dergelijke maatregelen betreffen meestal uitgekiend maatwerk.

Voorbeelden van door RANOX natuuraannemer uitgevoerde mitigerende maatregelen zijn plaatsing van vogelnestkasten, bouwen en ophangen van kasten voor vleermuizen, insecten en marters, natuurvriendelijk dempen van wateren, en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Voorbeelden van natuurbeheerwerkzaamheden betreffen beheer en onderhoud van hoogstamboomgaarden, hooilanden en landschapselementen als heggen en poelen.

RANOX natuuraannemer borgt de kwaliteit van uitvoering doordat de projectleiding in handen van een ecoloog ligt en in de uitvoering altijd een natuurbeheerder met ecologische kennis de voorman is.

Door samenwerkingen met acht groenaannemers en vier ecologische adviesbureaus verspreid over Nederland kan RANOX natuuraannemer u landelijk van dienst zijn.

Voor meer informatie zie: www.ranox.nl

Laatste nieuws

RANOX brengt kosten duizendknoopbestrijding Den Haag in beeld

12 April 2019

Hoe kun je het beste Japanse duizendknoop bestrijden en wat gaat dat kosten? In een grote pilot hebben we dit samen met Stichting Probos, Hoek Hoveniers, Teia en Regelink Ecologie & Landschap voor alle reeds bekende duizendknooplocaties voor Den Haag in beeld gebracht. Het resultaat …